top of page
background_2 12.jpg
Ліцензійний Договір

 

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

на використання Торговельної марки

 

м. Київ

 

Проект даного Ліцензійного договору (надалі - Договір) із істотними умовами розміщено на веб-сайті Ліцензіара

та доступний за адресою https://www.kyivbrand.com/oferta.

1. ЛІЦЕНЗІАР

 

2. ЛІЦЕНЗІАТ

 

далі разом - Сторони, та кожен окремо – Сторона відповідно до Цивільного Кодексу України, Законів України

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про електронні документи та електронний документообіг» уклали цей Ліцензійний договір (далі – Договір) на наступних умовах:

 

 3. Визначення термінів, які використовуються в цілях даного Договору.

 

Торговельна марка — позначення із зображенням туристичного логотипу міста Києва, яке зареєстровано згідно зі свідоцтвом України №209513 (дата подання заявки - 10.03.2016) відносно товарів та послуг 21, 25, 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, бібліографічні дані якого знаходяться за посиланням в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Укрпатенту https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/920764 (далі – Торговельна марка, ТМ). 

 

Територія – юрисдикція держави, де правомірно використовується Торговельна марка (далі – Територія). Територія вказується в НФТ.

 

Послуги - це сукупність всіх послуг з використанням Торговельної марки, що надаються Ліцензіатом споживачам на Території з дотриманням вимог, визначених даним Договором та НФТ.

 

Товари - предмети господарського обороту, на які наноситься Торговельна марка згідно з умовами, визначеними даним Договором та НФТ.

 

Термін дії НФТ - кінцева дата правомірного використання Торговельної марки, яка обчислюється числом, місяцем та роком та вказана на НФТ у гаманці віртуального активу НФТ-холдера, після настання якого застосовується процедура Повернення НФТ.

 

Строк дії НФТ – період використання НФТ, який визначається місяцями та/або роками, після закінчення якого застосовується процедура Повернення НФТ.

 

Ліцензіат – фізична або юридична особа, яка є НФТ-холдером та отримала дозвіл на використання Торговельної марки, на умовах, визначених цим Договором та НФТ.

 

Ліцензіар – Фізична або юридична особа, яка є власником Торговельної марки та має виключне право надавати дозвіл на використання Торговельної марки або уповноважені нею особи. 

 

НФТ-холдер - особа, яка є власником гаманця віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ), що містить НФТ, який створюється, обліковується та відчужується на смарт-контракті ХХХХХХХХХХХХХХХХ і має унікальний ідентифікатор YYYYYYY.

 

НФТ (NFT, невзаємозамінний токен) –  це забезпечений віртуальний актив, який має вартість, створюється, обліковується і відчужується на смарт-контракті ХХХХХХХХХХХХХХХХ, має унікальний ідентифікатор YYYYYYY та знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ) (у тексті Договору – НФТ), надає виключне право НФТ-холдеру на укладення Договору на використання Торговельної марки на умовах визначених в НФТ та посвідчує наявність у Ліцензіата (НФТ-холдера) невиключної  ліцензії, яка є складовою частиною цього Договору, на використання Торговельної марки на умовах, визначених цим Договором та НФТ.

 

Ліцензія на використання Торговельної марки  — дозвіл у формі НФТ, який є складовою Договору, на використання Торговельної марки на умовах визначених НФТ та Договором.

 

Віртуальний актив – нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав як майнові права, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі, що може посвідчувати майнові права.

 

Правомірне використання Торговельної марки - використання Торговельної марки в порядку, визначеному Договором та у відповідності до умов, зазначених в НФТ. 

Спалення НФТ -  процедура, за якою Ліцензіар припиняє оборот НФТ у відповідності до даного Договору.

 

Повернення НФТ - процедура повернення НФТ на електронний гаманець Ліцензіара за його ініціативою, яка відбувається автоматично за допомогою програмного коду (Смарт Контракт) виключно після сплину терміну дії НФТ. 

 

Маркетплейс - цифровий торгівельний майданчик, де відбувається оборот віртуальних активів  (НФТ).

 

Автентифікація права власності на НФТ – процедура перевірки та підтвердження володільця ключа віртуального активу (НФТ).

 

Гаманець віртуального активу – програмне забезпечення або програмно-апаратний комплекс, що надає його користувачу інформацію про належні йому віртуальні активи та можливість розпоряджатись ними в системі забезпечення обороту віртуальних активів за допомогою ключа віртуального активу.

 

Смарт-контракт – комп’ютерний алгоритм, призначений для формування, управління та надання інформації про володіння НФТ.

 

4. Предмет договору

 

4.1. Ліцензіар надає Ліцензіату дозвіл на використання Торговельної марки на умовах, визначених  даним Договором, та на умовах, вказаних у НФТ, а Ліцензіат зобов’язується здійснити паушальний платіж відповідно до умов даного Договору.

 

4.2. Вказаний у п. 4.1. цього Договору дозвіл на використання Торговельної марки  (невиключна ліцензія) на умовах, визначених НФТ, вважається наданим Ліцензіату на термін дії НФТ, який зазначений в НФТ, що знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ), з моменту підписання Ліцензіатом цього Договору, та розповсюджуються в межах Території. 

 

4.3. Цей Договір та НФТ є достатнім підтвердженням перед третіми особами того, що Ліцензіат має дозвіл на використання Торговельної марки (невиключну ліцензію) в своїй господарській діяльності на умовах, визначених даним Договором та НФТ, який знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ) та має права, передбачені цим Договором та НФТ.

 

4.4. Шляхом укладення і підписання цього Договору Ліцензіат в повному обсязі приймає умови та порядок укладання та виконання Договору, а також підтверджує, що він повністю ознайомлений з умовами та змістом НФТ та повністю погоджується з такими умовами та змістом НФТ. Зміни до даного Договору можуть бути укладені виключно за згодою обох Сторін шляхом укладення письмової додаткової угоди до цього Договору, яка є невід’ємною його частиною.

 

5. Ліцензія (дозвіл) на використання Торговельної марки

 

5.1. Ліцензією на використання Торговельної марки за цим Договором є дозвіл на використання Торговельної марки, який визначений в НФТ, що знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ), яке пройшло перевірку поточного власника НФТ через смарт-контракт НФТ згідно стандарту ERC721.

 

5.2. НФТ підтверджує наявність невиключної ліцензії на використання Торговельної марки на умовах даного Договору та на умовах НФТ і така невиключна ліцензія є складовою даного Договору.

 

5.3. НФТ є підтвердженням наявності у Ліцензіата (НФТ-холдера), передбаченої цим Договором невиключної ліцензії на використання Торговельної марки (у тексті даного Договору – невиключна ліцензія), і така невиключна ліцензія не виключає можливості та прав Ліцензіара щодо використання Торговельної марки у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі Ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання Торговельної марки у зазначеній сфері.

 

5.4. Сферою використання Торговельної марки є будь-яка господарська діяльність (виробництво, продаж, просування, рекламування тощо) щодо переліку товарів та/або послуг згідно зі свідоцтвом України №209513 (дата подання заявки - 10.03.2016) в межах 21, 25, 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, які (товари/послуги) безпосередньо зазначені в НФТ, що знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ).

 

5.5. Ліцензіат має право використовувати Торговельну марку (без обмежень щодо обсягів відповідних товарів/послуг) на умовах і способом, визначеним Договором та НФТ, шляхом:

 • нанесення Торговельної марки на товар, для якого створено НФТ, на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет;

 • зберігання такого товару із зазначеним нанесенням Торговельної марки з метою пропонування для продажу;

 • пропонування товару з Торговою маркою для продажу та його рекламування, просування;

 • продаж, реалізація, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару з Торговою маркою;

 • застосування Торгової марки під час пропонування та надання послуги, для якої створено НФТ будь-яким способом, що не суперечить умовам даного Договору, чинному законодавству України;

 • застосування Торгової марки в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет шляхом поширення зображень та відео з товаром/послугою з Торговою маркою, нанесення Торгової марки на документ, що стосується відповідного товару/послуги, зазначеного в НФТ);

 • будь-яким іншим способом, пов’язаним із введенням товару з Торговельною маркою, в господарський та/або цивільний оборот, або надання послуги з Торговельною маркою, що не суперечить вимогам закону, даного Договору та НФТ.

 

5.6. Термін дії НФТ, який є підтвердженням наявності невиключної ліцензії, визначається на НФТ який знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ). Невиключна ліцензія, передбачена цим Договором діє протягом строку дії НФТ.

 

5.7. Територія, на якій за невиключною ліцензією надається право на використання Торговельної марки є територія, яка визначена у НФТ, що знаходиться в гаманці віртуального активу (НОМЕР ГАМАНЦЯ). 

 

6. Паушальний платіж

 

6.1. За надання Ліцензіаром дозволу  використовувати Торговельну марку на умовах, визначених в цьому Договорі та в НФТ (невиключної ліцензії), Ліцензіат зобов’язується сплатити Ліцензіару паушальний платіж у розмірі 1 одна (гривня) за весь строк дії невиключної ліцензії.

 

6.2. Виплата паушального платежу здійснюється в українській національній валюті – гривні, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Ліцензіатом грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара.

 

6.3. Зобов’язання Ліцензіата щодо сплати паушального платежу вважається виконаним з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Всі витрати, пов’язані з переведенням коштів, покладаються на Ліцензіата.

 

7. Гарантії сторін

 

7.1. Кожна зі Сторін гарантує іншій Стороні на дату підписання Договору наступне відносно себе:

 

7.1.1. вона не має будь-яких зобов’язань, які можуть тим чи іншим чином перешкодити повному або частковому виконанню всіх умов Договору;

 

7.1.2. не має наміру вчиняти будь-які дії, які можуть нанести шкоду честі, гідності, діловій репутації іншої Сторони, або суперечити законодавству України, міжнародним нормам чи звичаям ділового обороту;

 

7.1.3. укладення даного Договору і його виконання не суперечать чинному законодавству України, міжнародним нормам чи звичаям ділового обороту;

 

7.1.4. на момент підписання цього Договору усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними;

 

7.1.5. розуміє умови  Договору та концепцію використання технології блокчейн та НФТ, свої права і обов’язки, які з нього випливають або, пов’язані із виконанням Договору, а також суть термінів, що вживаються у Договорі та НФТ;

 

7.1.6. при укладенні Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які можуть мати істотне значення, та були свідомо приховані нею;

 

7.1.7. волевиявлення є вільним, усвідомленим, відповідає її внутрішній волі, без будь-якого застосування фізичного чи психологічного тиску і відповідає реальній домовленості між Сторонами;

 

7.1.8. Договір спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;  

 

7.1.9. на день укладення та підписання Договору не визнана недієздатною чи обмежено дієздатною, не перебуває у процедурі банкрутства;

 

7.1.10. при укладенні Договору та визначенні його умов між однією із Сторін та представником іншої Сторони немає зловмисної домовленості;      

 

7.1.11. даний Договір укладається на вигідних для неї умовах і не укладається під впливом тяжкої обставини;

 

7.1.12. правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків, які ним обумовлені (не є фіктивним) і не приховує інший правочин (не є удаваним);

 

7.1.13. вона забезпечує конфіденційність всієї інформації, яка стосується змісту та/або виконання Договору, крім випадків прямо ним передбачених, пов’язаних з наданням необхідної інформації компетентним органам у сфері інтелектуальної власності, для реєстрації Договору, банківським установам для здійснення відповідних платежів, при цьому весь обсяг даної інформації становить комерційну таємницю, розголошення якої без згоди обох Сторін тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України;

 

7.2. Ліцензіар гарантує, що:

 

7.2.1. Торговельна марка не порушує законодавство України та/або міжнародні норми, права третіх осіб, а також не наносить шкоди їх честі, гідності та діловій репутації;

 

7.2.2. Ліцензіаром до моменту підписання даного Договору не було відчужено будь-яким третім особам виключні майнові права інтелектуальної власності на Торговельну марку та/або не було надано виключну ліцензію на використання Торговельної марки;

 

7.2.3. на дату підписання цього Договору, Торговельна марка належать Ліцензіару на законних підставах, а тому Ліцензіату не доведеться одержувати будь-які інші дозволи (ліцензії) на використання Торговельної марки від третіх осіб;

 

7.2.4. на дату підписання цього Договору, виключні майнові права на Торговельну марку не обтяжені жодними зобов’язаннями, не заставлені за іншими зобов’язаннями і є вільними від будь-яких обтяжень, а також не є предметом судового спору та/або претензій з боку третіх осіб.

 

7.2.5. строк дії невиключної ліцензії за цим Договором, спливає раніше, ніж спливає строк чинності виключних майнових прав Ліцензіара на Торговельну марку.

 

7.3. Ліцензіат гарантує, що:

 

7.3.1. перед купівлею (придбанням) НФТ, проходженням процедури автентифікації, та підписанням і укладенням даного Договору Ліцензіат ознайомився на веб-сайті Ліцензіара за посиланням https://www.kyivbrand.com з порядком і способом купівлі НФТ, особливостями отримання дозволу на використання Торговельної марки, за умовами та змістом НФТ, умовами Договору і приймає їх без жодних застережень та виключень.

 

7.3.2. якість товарів/послуг Ліцензіата з використанням Торговельної марки згідно з даною невиключною ліцензією не буде нижчою ніж визначена державними стандартами, технічними регламентами та/або технічними умовами (у разі їх наявності та належного затвердження), а також вимогами чинного законодавства України, міжнародними договорами, а також те, що Ліцензіат не буде використовувати Торговельну марку на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також будь-якої іншої держави, яка або у будь-який спосіб окупувала частину території України, або яка вчиняє агресію проти України, чи визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

 

8.    Права і обов’язки сторін

 

8.1. Ліцензіар зобов’язаний:

 

8.1.1. забезпечувати підтримання чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на Торговельну марку, протягом Строку дії Договору та строку дії невиключної ліцензії;

 

8.1.2 в межах прийнятих на себе зобов’язань сприяти Ліцензіату у виконанні ним зобов’язань, передбачених у цьому Договорі;

 

8.1.3. негайно повідомляти Ліцензіата:

 • про пред’явлені до Ліцензіара претензії та/або позови щодо припинення дії правоохоронного документу на Торговельну марку або визнання його недійсним; 

 • про заходи, вжиті Ліцензіаром для врегулювання претензій і/чи позовів, що стосуються порушення Ліцензіаром гарантій, зазначених в цьому Договорі, про отримання яких Ліцензіат поінформував Ліцензіара;

 • про будь-які зміни, які стосуються Торговельної марки. У такому випадку Сторони зобов’язані внести зміни до цього Договору (включаючи додатки до нього) для того, щоб відобразити відповідні зміни.

 

8.2.     Ліцензіар має право:

 

8.2.1.     вимагати від Ліцензіата належного виконання ним зобов’язань за цим Договором та забезпечення відповідності якості товарів/ послуг з використанням Торговельної марки згідно з даною невиключною ліцензією вимогам державних стандартів.

 

8.2.2. здійснювати контроль за дотриманням Ліцензіатом якості товарів/послуг, пов’язаних з використанням Торговельної марки, у відповідності до умов даного Договору шляхом надсилання на адресу Ліцензіата відповідного письмового запиту.

 

8.2.3. застосувати процедуру спалити НФТ та повернення НФТ на умовах, визначених в даному Договорі;

 

8.3.     Ліцензіат зобов’язаний:

 

8.3.1.  належним чином, в порядку, в розмірі і в строки, визначені в Договорі, виплачувати Ліцензіару паушальний платіж;

 

8.3.2. застосувати всі зусилля для підтримання іміджу та репутації Торговельної марки;

 

8.3.3. протягом Строку дії Договору і після його закінчення утримуватися від будь-яких дій, які можуть вплинути на дію Торговельної марки, в тому числі утримуватися від спроб зареєструвати тотожні або схожі торговельні марки на своє ім'я та / або на ім'я третіх осіб, та/або утримуватися від визнання Торговельної марки недійсною в судовому чи в адміністративному порядку;

 

8.3.4. інформувати своїх співробітників про особливості використання Торговельної марки та НФТ та якості товарів/послуг з використанням Торговельної марки і контролювати їх виконання (дотримання);

 

8.3.5. протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання претензій та/або позовів, що стосуються Торговельної марки, у тому числі порушення гарантій, визначених у цьому Договорі, письмово доводити їх до відома Ліцензіара;

 

8.3.6. вживати всіх можливих заходів з метою недопущення незаконного використання Торговельної марки третіми особами;

 

8.3.7.  негайно повідомляти Ліцензіара:

 • про пред’явлені до Ліцензіата претензії та/або позови щодо використання ним Торговельної марки;

 • про заходи, вжиті Ліцензіатом для врегулювання претензій і/чи позовів, що стосуються використання ним Торговельної марки;

 

8.3.8. негайно припинити використання Торговельної мароки у разі припинення та/або розірвання цього Договору та/або відчуження НФТ або застосування процедури Спалення НФТ та Повернення НФТ.

 

8.4.     Ліцензіат має право:

 

8.4.1.  вимагати від Ліцензіара належного виконання ним зобов’язань за даним Договором.

 

8.4.2. передавати (розпоряджатись) НФТ третім особам на платній або безоплатній основі.

 

9. Конфіденційність

 

9.1. Цей Договір, а також документація, дані та будь-яка інша інформація щодо Торговельної марки, становлять собою конфіденційну інформацію.

 

9.2. Для цілей цього Договору інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка одержала інформацію, а також у випадку, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано їй іншою Стороною.

 

9.3. Кожна Сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення збереження інформації від неправомірного доступу третіх осіб.

 

9.4. Конфіденційна інформація не може бути розкрита третім особам, опублікована чи іншим чином розголошена Сторонами протягом строку дії Договору і після припинення його дії, незалежно від підстав такого припинення.

 

9.5. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої письмової згоди Сторони, про яку така інформація розкривається, в обмеженому обсязі, який є розумно необхідним, у таких випадках:

 

9.5.1. при отриманні Стороною письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття конфіденційної інформації;

 

9.5.2. у разі звернення Сторони до державного органу, якщо здійснення останнім повноважень і/чи виконання обов’язків неможливе без наявності у нього даних, які становлять конфіденційну інформацію;

 

9.5.3. при наданні конфіденційної інформації уповноваженим представникам Сторони в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов’язків, і тільки за умови попереднього повідомлення про те, що ця інформація є конфіденційною;

 

9.5.4. для підтвердження прав на Торговельну марку;

 

9.5.5. при використанні конфіденційної інформації для отримання банківських послуг (в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування Сторони);

 

9.5.6. в інших випадках, коли розголошення вимагається законодавством, що застосовуватиметься.

 

9.6. У разі такого розкриття конфіденційної інформації, яке не відповідає умовам даного Договору, винна Сторона несе відповідальність відповідно до застосовного законодавства.

 

10. Відповідальність сторін

 

10.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.

 

10.2. Сторона Договору, майнові інтереси якої порушені в результаті невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором іншою Стороною, має право вимагати повного відшкодування заподіяних їй цією Стороною збитків.

 

10.3. Ліцензіат продає Товари та надає Послуги із використанням Торговельних марок від свого власного імені, за рахунок власних коштів, на власний ризик та діє як незалежний продавець по відношенню як до Ліцензіара, так і до споживачів.

 

10.5. У випадках, не передбачених цим Договором, майнова відповідальність визначається відповідно до чинного законодавства України.

 

11. Форс-мажорні обставини

 

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком події, яку неможливо було передбачити та відвернути у зв’язку із раптовістю її настання або надзвичайної та невідворотної за даних умов обставини, що виникла після укладення Договору, та перешкоджає виконанню договірних зобов’язань у цілому або частково, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання Договору.

 

11.2. Обставинами непереборної сили за цим Договором визнаються такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, посилення карантину, терористичні акти, посилення військових дій та/або окупація міста Києва, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади та місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дію та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Настання таких обставин відкладає виконання зобов’язань, передбачених Договором, на період дії цих обставин.

 

11.3. Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, а також про припинення їх дії з наданням підтвердження Торгово-Промислової Палати України або іншого уповноваженого органу держави, де відбуваються такі обставини, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення/припинення дії цих обставин.

 

11.4. Недотримання строків повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини як на підставу звільнення від відповідальності.

 

11.5. Якщо обставини непереборної сили перешкоджали своєчасному повідомленню Сторони, повідомлення повинно бути надіслане в письмовому вигляді протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту, коли це стало можливим.

 

11.6. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної сили для звільнення від відповідальності, якщо такі обставини виникли після настання строку виконання відповідних зобов’язань за цим Договором.

 

12. Порядок вирішення спорів

 

12.1. Усі спори, що виникатимуть у процесі виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

 

12.2. У разі, якщо Сторони, у тому числі з іноземним елементом, не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають передачі на розгляд відповідному суду України згідно з вимогами чинного законодавства України. Якщо Ліцензіат немає місцезнаходження на території України, тоді спір розглядається господарським судом, юрисдикція якого поширюється на територію місцезнаходження (місця проживання) Ліцензіара.

 

13. Дія Договору

 

13.1. Цей Договір є укладеним та набуває чинності з моменту підписання Сторонами цього Договору і діє до закінчення терміну дії НФТ, зазначеного на НФТ, за умови якщо Договір не буде розірвано у встановленому даним Договором порядку. 

 

13.2. Датою (моментом) укладання Договору в електронному вигляді є дата (момент) його підписання Ліцензіатом його кваліфікованим електронним підписом після того, як Договір буде підписано Ліцензіаром своїм кваліфікованим електронним підписом за допомогою сервісу електронного документообігу Вчасно https://vchasno.ua якщо Ліцензіат є резидентом України або Docusign https://www.docusign.com якщо Ліцензіат є нерезидентом України.

 

13.3. Цей Договір вважається розірваним, а зобов'язання за цим Договором припиненими з моменту настання відповідних обставин, якщо:

 • права інтелектуальної власності Ліцензіара на Торговельну марку стають недійсними або спливає строк їх чинності;

 • Ліцензіатом передано (відчужено) НФТ на користь Третіх осіб;

 • застосування Ліцензіаром процедури  Спалення НФТ; 

 • застосування Ліцензіаром процедури Повернення НФТ;

 

13.4. Цей Договір вважається розірваним, а зобов'язання за цим Договором припиненими  з моменту настання однієї з подій, зазначених в пункті 13.3 Договору і не потребує будь-яких повідомлень про це з боку Ліцензіара, якщо інше не передбачено цим Договором.

 

13.5. Процедури Спалення НФТ застосовується Ліцензіаром у разі отримання останнім достовірних та об'єктивних доказів щодо використання Ліцензіатом Торговельної марки на території Російської Федерації, Республіки Білорусь або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України. 

 

13.6. Процедура Повернення НФТ застосовується у разі перебігу терміну дії НФТ, зазначеного на самому НФТ. 

 

13.7. Даний Договір, усі зміни, доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору укладаються Сторонами в електронній формі та підписується шляхом створення/додавання до Договору Кваліфікованих електронних підписів Ліцензіара та Ліцензіата, за допомогою сервісу ВЧАСНО за посиланням в мережі Інтернет https://vchasno.ua для резидентів України та сервісу DocuSign за посиланням в мережі Інтернет https://www.docusign.com для нерезидентів України. 

 

13.8. Закінчення Строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

 

14. Повідомлення. Електронна пошта

 

14.1. Кожне повідомлення та документ, що надається або вручається згідно з цим Договором, виконується в електронній формі та, якщо не визначено інше, надається за такими адресами:

якщо для Ліцензіара:

найменування:

РНОКПП:

електронна пошта contact@kyivbrand.com

до уваги: П.І.Б.

 

якщо для Ліцензіата:

найменування: 

РНОКПП/ЄДРПОУ:

електронна пошта:

до уваги: П.І.Б. 

 

14.2. Будь-яке повідомлення або документ, здійснені або передані однією Стороною іншій за або у зв’язку з цим Договором, будуть дійсними тільки засобами електронного зв'язку на зазначені у договорі електронні адреси поштових скриньок. Сторони погоджуються, що для цілей цього Договору електронна пошта розглядатиметься як єдиний дійсний засіб передачі повідомлень.

 

14.3. Сторони повинні негайно інформувати одна іншу про зміну електронної адреси та/або номеру телефону.

 

14.4. Документи, надіслані Сторонами електронною поштою (незалежно від того, чи містять вони конфіденційну інформацію), не шифруються. Сторони докладатимемо обгpунтованих зусиль для захисту своїх електронних повідомлень та документів, що додаються до них, вiд вірусів або інших помилок, якi могли б негативно вплинути на будь-яку комп'ютерну або інформаційну систему. Водночас, Ліцензіат нестиме відповідальність за запровадження заходів для захисту своєї комп’ютерної або інформаційної системи вiд будь-яких таких вipyciв або помилок, i Ліцензіар не відповідатиме за збитки або шкоду, якi можуть бути понесені внаслідок отримання або використання електронних повідомлень від Ліцензіара.

 

15. Обмеження Відповідальності

 

15.1. Ліцензіар не нестиме відповідальність за будь-які збитки, витрати, шкоду або претензії, завдані Ліцензіату або будь-якій третій стороні, що спричинені або виникли внаслідок дій Ліцензіара за цим Договором, окрім тих випадків, коли такі Відшкодовуванні збитки є прямим наслідком грубої необережності або свідомих винних дій представників Ліцензіара. Будь-яка така вимога буде обмежена розміром розумних передбачуваних збитків, які є прямим наслідком характеру таких дій і не включатиме упущену вигоду, непрямі збитки та штрафні санкції.

 

15.2. Ліцензіар не несе відповідальності за достовірність переданої Ліцензіатом інформації і документації, а також за наслідки використання Ліцензіаром такої недостовірної інформації.

 

16 . Прикінцеві положення

 

16.1. Щодо укладання, виконання та дії даного Договору застосовується право держави Україна (законодавство України).

 

16.2. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані з ним, регулюються Договором, умовами, вказаних в НФТ, відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

16.3. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору, включаючи будь-яке речення, пункт або їх частину, буде визнано судом таким, що суперечить чинному законодавству, або недійсним, чи таким, що не може бути виконане, це не має наслідком недійсності інших частин і всього Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би укладений і без включення до нього недійсної частини.

 

16.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

 

16.5. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що персональні дані, отримані в процесі укладення та виконання цього Договору, обробляються правомірно та за згодою суб’єктів персональних даних, які повідомлені про їх права у зв’язку із цим, в об’ємі та з метою, необхідними для виконання зобов’язань, реалізації прав за цим Договором та дотримання цивільного, податкового чи іншого чинного законодавства України. Передача персональних даних третім особам допускається лише у випадках згоди на це суб’єкта персональних даних чи в інших випадках, передбачених цим Договором чи діючим законодавством України.

 

16.6. Цей Договір складено в електронному вигляді у двох примірниках для кожної Сторони, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

17 . Підписи сторін

ЛІЦЕНЗІАР         _______________/  

 

ЛІЦЕНЗІАТ          __________________/

Проект

  «____»__________20__ року

bottom of page